Nano Wax — Wosk w płynie 100 ml

49,00 

Wosk posi­a­da cechy, które czynią z niego smar praw­ie idealny:

 • recep­tura pro­duk­tu opar­ta o mieszaniny stałych parafin, składa­ją­cych się z łańcu­chowych węglowodor­ów nasy­conych od 16 do 48 atom­ów węgla w cząsteczce.
 • doskon­ałe właś­ci­woś­ci smarne parafin połączyliśmy z nat­u­ral­ny­mi nieor­gan­iczny­mi cząsteczka­mi ceram­iczny­mi o bard­zo drob­nym uziarnie­niu, dochodzą­cym do kilku mikrometrów, w celu opty­mal­iza­cji tar­cia stalowych ele­men­tów łańcuch rowerowego.
 • zas­tosowany dodatek PTFE,  w odpowied­niej iloś­ci, został niezmiernie dokład­nie dobrany, w celu wydłuże­nia  w cza­sie właś­ci­woś­ci smarnych preparatu.
 • min­i­mal­izu­je tar­cie co przekła­da się na najm­niejsze straty energii dzię­ki czemu wyda­jność pedałowa­nia jest możli­wie jak największa
 • nie klei się do niego brud, dzię­ki czemu nasz napęd dzi­ała ide­al­nie a jego żywot­ność może ulec wydłuże­niu nawet pię­ciokrot­nie w porów­na­niu do zwykłego smaru. 
 •  jest wodoo­d­porny – ide­al­nie zabez­piecza łańcuch przed korozją zwięk­sza­jąc jego żywot­ność 
 • jest skuteczny w każdych warunk­ach – zastępu­je wszys­tkie inne smary dzię­ki czemu nie musisz się zas­tanaw­iać, który dzisi­aj wybrać 
 • oszczędza czas – pro­ces woskowa­nia jest krót­szy i przy­jem­niejszy niż czyszcze­nie całego napę­du ze starego smaru i brudu 
 • ze wzglę­du na metodę aplikacji — smaru­je wszys­tkie niedostęp­ne miejs­ca łańcucha, czyli dokład­nie te, które wyma­ga­ją smarowania.

 

Na stanie

DLACZEGO NASZ WOSK

 • Skład naszego wosku został dobrany i sprawd­zony pod kątem zwięk­szonych wyma­gań napędów row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym sil­nikiem gdzie wszys­tkie obiąże­nia są przenos­zone na koło właśnie poprzez napęd. Jeżeli sprawdza się w elek­trykach to sprawdzi się w każdym innym row­erze. 
 • Dzię­ki połącze­niu trady­cyjnej, najczyst­szej parafiny i nowoczes­nych, uszla­chet­ni­a­ją­cych nano skład­ników, wol­niej się zuży­wa i wytrzy­mu­je więk­sze obciąże­nia niż czys­ta para­fi­na. 
 •  Każ­da por­c­ja wosku jest ręcznie przy­go­towywana z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci. Dzię­ki temu jesteśmy pewni, że ilość poszczegól­nych skład­ników w każdym opakowa­niu jest zawsze taka sama. Zachowanie właś­ci­wych pro­por­cji ma kluc­zowe znacze­nie dla wyda­jnoś­ci gotowego wosku. 
 • NanoWax pow­sta­je tylko w jed­nym miejs­cu na zie­mi. To zapew­nia pełną kon­trolę pro­ce­su pro­dukcji 
 • Sto­su­jąc NanoWax i metodę jego aplikacji możesz wydłużyć żywot­ność swo­jego napę­du nawet kilkukrot­nie. Dzię­ki temu oszczędzisz pieniądze i czas. 
 • Sztu­ka woskowa­nia łańcucha może być dla wielu bard­zo satys­fakcjonu­ją­cym zajęciem.

Informacje dodatkowe

Waga 0,10 kg
Wymi­ary 10 × 10 × 5 cm