Wosk posi­a­da cechy, które czynią z niego ide­al­ny środek do smarowa­nia i kon­serwacji łańcucha rowerowego:

 • min­i­mal­izu­je tar­cie, co przekła­da się na najm­niejsze straty energii, dzię­ki czemu wyda­jność pedałowa­nia jest możli­wie jak największa
 • nie klei się do niego brud, dzię­ki czemu napęd dzi­ała ide­al­nie, a jego żywot­ność może ulec wydłuże­niu nawet pię­ciokrot­nie w porów­na­niu do trady­cyjnego smaru
 • jest wodoo­d­porny – doskonale zabez­piecza łańcuch przed korozją
 • jest skuteczny w każdych warunk­ach – zastępu­je wszys­tkie inne smary, dzię­ki czemu nie musisz się zas­tanaw­iać, który dzisi­aj wybrać
 • oszczędza czas – pro­ces woskowa­nia jest krót­szy i przy­jem­niejszy niż czyszcze­nie całego napę­du ze starego smaru i brudu
 • ze wzglę­du na metodę aplikacji — smaru­je wszys­tkie niedostęp­ne miejs­ca łańcucha, czyli dokład­nie te, które wyma­ga­ją smarowania.

W 2013 i 2014 roku, VELO News przy współpra­cy z Fric­tion Facts, przeprowadz­iło nieza­leżne testy 55 preparatów do smarowa­nia łańcucha: https://ceramicspeed.com/en-eu/pages/chain-lube-efficiency-tests
Okaza­ło się, że najskuteczniejsza jest zwykła para­fi­na — stosowana z powodze­niem od wielu lat, zan­im na rynku pojaw­iły się nie­zlic­zone iloś­ci mag­icznych specy­fików. Jej zale­ty są powszech­nie znane wśród doświad­c­zonych kolarzy oraz najlep­szych świa­towych zawod­ników. Trady­cyj­na szkoła woskowa­nia łańcucha opar­ta jest na solid­nych podstawach.

 

dlaczego nasz wosk

 • Skład wosku NanoWax został dobrany i sprawd­zony pod kątem zwięk­szonych wyma­gań napędów row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym sil­nikiem, gdzie wszys­tkie obciąże­nia są przenos­zone na koło właśnie poprzez napęd. Jeżeli sprawdza się w elek­trykach to sprawdzi się w każdym innym rowerze.
 • Dzię­ki połącze­niu trady­cyjnej, najczyst­szej parafiny i nowoczes­nych, uszla­chet­ni­a­ją­cych nano skład­ników, NanoWax wol­niej się zużywa.
 • Każ­da por­c­ja wosku jest ręcznie przy­go­towywana z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci. Zachowanie właś­ci­wych pro­por­cji ma kluc­zowe znacze­nie dla wyda­jnoś­ci gotowego produktu.
 • Sto­su­jąc NanoWax i zasady Sztu­ki woskowa­nia łańcucha, możesz wydłużyć żywot­ność swo­jego napę­du nawet kilkukrot­nie. Dzię­ki temu oszczędzisz pieniądze i czas.
 • Sztu­ka woskowa­nia łańcucha może być dla wielu bard­zo satys­fakcjonu­ją­cym zajęciem.