Reg­u­lamin sklepu inter­ne­towego nanowax.pl

Sprzedaw­ca:

Sklep inter­ne­towy nanowax.pl, prowad­zony jest przez Szopa Bila Jarosław Billewicz, z siedz­ibą w 42–504 Będzin, ul. Niepodległoś­ci 13, NIP: 9541942215, Regon: 273396555 email: jaroslaw.billewicz@gmail.com, nr tel. 695860499

Definic­je pojęć uży­tych w niniejszym regulaminie

 1. Dni robocze — dni tygod­nia od poniedzi­ałku do piątku z wyłącze­niem dni usta­wowo wol­nych od pracy.

 2. Dostawa -  czyn­ność fak­ty­cz­na pole­ga­ją­ca na dostar­cze­niu klien­towi przez towaru określonego w zamówie­niu, albo odbiorze towaru przez klien­ta towaru w punkcie odbioru osobistego

 3. Dostaw­ca — oznacza pod­miot, z którym współpracu­je sprzedaw­ca w zakre­sie dokony­wa­nia dostawy towarów, to jest — fir­mę kuri­er­ską i oper­a­to­ra skry­tek pocz­towych (paczko­mat)

 4. Hasło — ciąg znaków alfanu­merycznych i spec­jal­nych, wybranych przez klien­ta pod­czas rejes­tracji w sklepie inter­ne­towym, wyko­rzysty­wanych w celu zabez­pieczenia dostępu do włas­nego kon­ta w sklepie nanowax.pl.

 5. Klient – każdy pod­miot, na rzecz którego zgod­nie z niniejszym reg­u­laminem i przepisa­mi prawa mogą być świad­c­zone usłu­gi drogą elek­tron­iczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 6. Kon­to Klien­ta / Pan­el Klien­ta — indy­wid­u­al­ny pan­el, uru­chomiony na jego rzecz w sklepie nanowax.pl, po doko­na­niu rejestracji.

 7. Kon­sument – oso­ba fizy­cz­na zaw­ier­a­ją­ca ze sprzeda­ją­cym umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową.

 8. Przed­siębior­ca — oso­ba fizy­cz­na, praw­na lub jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na niebędą­ca osobą prawną, której odpowied­nia ustawa przyz­na­je zdol­ność prawną, prowadzącą we włas­nym imie­niu dzi­ałal­ność gospo­dar­czą lub zawodową i dokonu­jącą czyn­noś­ci prawnej związanej bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową.

 9. Przed­siębior­ca Indy­wid­u­al­ny — oso­ba fizy­cz­na zaw­ier­a­ją­ca umowę związaną bezpośred­nio z prowad­zoną przez siebie dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, jeśli z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla niej charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej.

 10. Reg­u­lamin — oznacza niniejszy regulamin.

 11. Rejes­trac­ja — czyn­ność fak­ty­cz­na doko­nana w sposób określony w Reg­u­laminie, wyma­gana dla korzys­ta­nia przez Klien­ta ze wszys­t­kich funkcjon­al­noś­ci sklepu nanowax.pl.

 12. Punkt odbioru oso­bis­tego - miejsce przez­nac­zone do wyda­nia złożonych zamówień wskazane w kore­spon­dencji za pośred­nictwem pocz­ty elektronicznej.

 13. Sprzedaw­ca – właś­ci­ciel sklepu nanowax.pl: Szopa Bila Jarosław Billewicz, z siedz­ibą w 42–504 Będzin, ul. Niepodległoś­ci 13, NIP: 9541942215, Regon: 273396555 email: jaroslaw.billewicz@gmail.com, nr tel. 695860499

 14. Towar - pro­dukt przed­staw­iony przez sprzedaw­cę za pośred­nictwem strony inter­ne­towej sklepu, mogą­cy być przed­miotem umowy sprzedaży

 15. Umowa sprzedaży —  czyn­ność praw­na zawarta na odległość między klien­tem a sprzedaw­cą, na zasadach określonych w praw­ie i regulaminie.

Postanowienia ogólne

 1. Reg­u­lamin określa zasady:

  • korzys­ta­nia ze sklepu inter­ne­towego nanowax.pl,

  • składa­nia zamówień, 

  • sposobów dostaw oraz płatności, 

  • anu­lowa­nia zamówień

  • składa­nia i roz­pa­try­wa­nia reklamacji.

 2. Sprzedaw­ca prowadzi sprzedaż detal­iczną drogą elek­tron­iczną za pośred­nictwem Inter­ne­tu. Zamówienia są przyj­mowane tylko i wyłącznie przez stronę nanowax.pl Do korzys­ta­nia , przeglą­da­nia asorty­men­tu, a także składa­nia zamówień w sklepie nanowax.pl niezbędne są: kom­put­er z dostępem do sieci Inter­net i przeglą­darką inter­ne­tową np. Inter­net Explor­er, Google Chrome, Mozil­la Fire­fox, Opera, Safari oraz akty­wne kon­to pocz­ty elek­tron­icznej (e‑mail).

 3. Klient może korzysta

 4. z zakupów w sklepie nanowax.pl dokonu­jąc rejes­tracji i tworząc kon­to zabez­piec­zone hasłem. Kon­to może być w każdej chwili usunięte przez klienta. 

 5. Wszys­tkie pro­duk­ty ofer­owane w sklepie nanowax.pl są fab­rycznie nowe, wolne od wad fizy­cznych i prawnych. Pro­duk­ty inne niż nowe mają w sposób jed­noz­naczny określone to w opisie produktu.

 6. Wszys­tkie pro­duk­ty posi­ada­ją gwarancję pro­du­cen­ta, importera lub sprzedaw­cy, obow­iązu­jącą na tere­nie Pol­s­ki. Szczegółowe warun­ki real­iza­cji gwarancji są określone w druku gwarancji wys­taw­ionej przez gwaranta.

 7. Szczegółowe dane tech­niczne zawarte są w specy­fikacji (opisie) pro­duk­tu. W przy­pad­ku wys­tąpi­enia roz­bieżnoś­ci kwest­ie sporne związane z opisa­mi i zdję­ci­a­mi będą rozwiązy­wane na korzyść klienta.

 8. Zamówie­nie zostanie zre­al­i­zowane pod warunk­iem, że towar jest dostęp­ny w mag­a­zynie. O dostęp­noś­ci towaru infor­mu­ją sta­tusy podane przy każdym pro­duk­cie. W przy­pad­ku niedostęp­noś­ci częś­ci towarów obję­tych zamówie­niem Klient jest infor­mowany o stanie zamówienia i pode­j­mu­je decyz­je o sposo­bie jego real­iza­cji (częś­ciowa real­iza­c­ja, wydłuże­nie cza­su oczeki­wa­nia, anu­lowanie całoś­ci zamówienia).

 9. Zamówione towary,  których nie mamy w mag­a­zynie wysyłane są po skom­ple­towa­niu całoś­ci zamówienia. W przy­pad­ku zmi­any lub wydłuże­nia cza­su real­iza­cji zamówienia, klient zosta­je poin­for­mowany o opóźnie­niu w dostaw­ie. W takiej sytu­acji może zgodz­ić się na nowy ter­min dostar­czenia przesył­ki lub odstąpić od umowy.
  Składa­jąc zamówie­nie należy pamię­tać,
  że ter­min otrzy­ma­nia przesył­ki = czas real­iza­cji zamówienia + czas dostawy.

 10. Pro­duk­ty w dziale wyprzedaż lub objęte pro­moc­ja­mi są w ogranic­zonej iloś­ci. Real­iza­c­ja zamówień następu­je według kole­jnoś­ci wpły­wa­nia zamówień na te towary, aż do wycz­er­pa­nia zapasów obję­tych tą for­mą sprzedaży.

 11. Wszys­tkie ceny podane w sklepie są cena­mi brut­to, na każdy zaku­pi­ony towar wys­taw­iany jest paragon lub na życze­nie fak­tu­ra VAT.

 12. Zamówienia są real­i­zowane bez zbęd­nej zwło­ki. Stan­dar­d­owy czas do wysył­ki wynosi do 24 godzin od momen­tu złoże­nia zamówienia

 13. Płat­ność za zamówienia real­i­zowana jest w następu­ją­cy sposób:

  • przelewem — zamówie­nie real­i­zowane jest w dniu zak­się­gowa­nia przelewu na rachunku fir­mowym sklepu,

  • płat­ność kartą kredytową 

  • szy­b­ki przelew bankowy 

  • Blik

 14. Klient, który wybrał opcję płat­noś­ci przelewem, jest zobow­iązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówie­nie w ter­minie do 10 dni roboczych od daty złoże­nia zamówienia. Po upły­wie tego cza­su zamówie­nie jest anulowane. 

 15. W tytule płat­noś­ci należy podać tylko numer składanego zamówienia. 

 16. Klient ma zawsze pra­wo otworzyć paczkę w obec­noś­ci kuri­era. Sugeru­je­my sprawdze­nie stanu opakowa­nia przesył­ki, a w przy­pad­ku widocznego uszkodzenia nie odbieranie przesył­ki lub otworze­nie przesył­ki w obec­noś­ci kuri­era. W takiej sytu­acji kuri­er powinien spisać pro­tokół na pod­staw­ie którego będzie roz­pa­try­wana rekla­mac­ja.
  Bard­zo prosimy poin­for­mować nas o zaist­ni­ałej sytu­acji, a także przesła­nia nam skanu/zdjęcia pro­tokołu szkody ułatwi nam to wyegzek­wowanie od firmy kuri­er­skiej odszkodowa­nia. W wypad­ku jakichkol­wiek uszkodzeń lub niepraw­idłowoś­ci postaramy się, żeby pozbaw­iony wad towar został wysłany jak najszybciej.

 17. W przy­pad­ku odbioru oso­bis­tego o możli­woś­ci ode­bra­nia zamówionego pro­duk­tu infor­mu­je­my drogą elek­tron­iczną. Przesyłkę należy ode­brać w ciągu 10 dni roboczych od otrzy­ma­nia infor­ma­cji o możli­woś­ci odbioru pro­duk­tu. Zamówie­nie, które nie zostanie ode­brane w wyz­nac­zonym ter­minie zostanie anulowane.

 18. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedaw­cą a kupu­ją­cym ma charak­ter ter­mi­nowy i trwa przez okres real­iza­cji zamówienia. Miejscem spełnienia świad­czenia wynika­jącego z umowy jest adres dostawy wskazany przez Klien­ta, z zas­trzeże­niem pro­duk­tów odbier­anych oso­biś­cie przez Klien­tów, w których miejscem spełnienia świad­czenia jest punkt odbioru z mag­a­zynu sprzedawcy.

 19. Zamówienia klien­tów, którzy nie udziela­ją odpowiedzi na pyta­nia sprzedaw­cy przez okres 7 dni, będą uznawane za nieważne, a zamówienia anulowane.

Rezy­gnac­ja z zamówienia oraz odstąpi­e­nie od umowy

 1. Klient będą­cy kon­sumentem albo przed­siębior­cą indy­wid­u­al­nym, który zawarł umowę sprzedaży, może w ter­minie 14 dni odstąpić od niej bez podawa­nia przy­czyny. W przy­pad­ku zakupu poprzez sys­tem ratal­ny pra­wo do zwro­tu towaru bez poda­nia przy­czyny obow­iązu­je według ter­minu ustawowego.

 2. Bieg ter­minu do odstąpi­enia od umowy sprzedaży rozpoczy­na się z chwilą obję­cia towaru w posi­adanie przez kon­sumen­ta albo przed­siębior­cę indy­wid­u­al­nego lub wskazaną przez niego osobę trze­cią inną niż dostawca.

 3. Sprzeda­ją­cy zas­trze­ga, że nie podle­ga­ją zwro­towi świad­czenia i pro­duk­ty, od naby­cia których, zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawa, nie moż­na odstąpić.

 4. Kon­sument albo przed­siębior­ca indy­wid­u­al­ny może odstąpić od umowy sprzedaży składa­jąc sprzedaw­cy oświad­cze­nie o odstąpi­e­niu. Musi ono zaw­ier­ać min­i­mum: dane telead­resowe klien­ta oraz nr kon­ta bankowego do zwro­tu środ­ków. Może zostać złożone w formie elek­tron­icznej lub, pisemnej. 

 5. Oświad­cze­nie moż­na złożyć na for­mu­la­rzu, według poniższego wzoru. Korzys­tanie z for­mu­la­rza nie jest obowiązkowe.

Przykład­owy wzór for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Szopa Bila Jarosław Billewicz, z siedz­ibą w 42–504 Będzin, ul. Niepodległoś­ci 13, NIP: 9541942215, Regon: 273396555 email: jaroslaw.billewicz@gmail.com, nr tel. 695860499


Niniejszym infor­mu­ję o moim odstąpi­e­niu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…, 

Numer zamówienia:.….….….….….….….….…
Data zawar­cia umowy: .….….….….….….….….….….….…,

Data odbioru towaru: .….….….….….….….….….….….….….….….….……
Imię / nazwisko: ______________ / ________________
Adres.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Data.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Nr kon­ta bankowego, do zwro­tu środ­ków: __-____-____-____-____-_____-____

 

 1. Kon­sument albo Przed­siębior­ca Indy­wid­u­al­ny ponosi odpowiedzial­ność za zmniejsze­nie wartoś­ci towaru wynika­jące z korzys­ta­nia z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia. W razie zmniejszenia wartoś­ci zwró­conego towaru lub dostar­czenia go w stanie niekom­plet­nym, sprzedaw­cy przysługu­je pra­wo do dochodzenia od klien­ta odszkodowa­nia, w zakre­sie doz­wolonym przez obow­iązu­jące przepisy prawa.

 2. W przy­pad­ku, gdy zwracana jest całość zamówienia, zwracany jest także koszt dostawy towaru do klien­ta, nato­mi­ast w przy­pad­ku zwro­tu częś­ciowego, zwracana jest równowartość odesłanych produktów.

 3. Bezpośred­ni koszt trans­portu zwro­tu pro­duk­tu w wyniku odstąpi­enia ponosi klient. 

 4. Sprzedaw­ca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowia­da za kosz­ty związane z taki­mi przesyłkami.

Zwrot należnoś­ci Klientom

 1. Sprzedaw­ca dokonu­je zwro­tu należnoś­ci niezwłocznie, jed­nak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzy­ma­nia zwracanego towaru lub uzna­nia rekla­macji i braku możli­woś­ci wymi­any pro­duk­tu, usunię­cia wady pro­duk­tu lub obniże­nia ceny.

 2. Kon­sument albo przed­siębior­ca indy­wid­u­al­ny ma obow­iązek zwró­cić towar niezwłocznie, jed­nak nie później niż w ter­minie 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy odesłanie Towaru na adres Sprzedaw­cy przed upły­wem tego terminu.

 3. Sprzeda­ją­cy dokonu­je zwro­tu płat­noś­ci przy uży­ciu takiego samego sposobu płat­noś­ci, jakiego użył kon­sument, chy­ba że kon­sument wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosztami.

 4. Sprzedaw­ca nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za brak zwro­tu wpła­conych kwot lub opóźnie­nie zwro­tu, z winy klien­ta lub osób trzecich.

Rekla­mac­je

Sprzedaw­ca jest zobow­iązany do dostar­czenia towaru bez wad. Reg­u­lac­ja odpowiedzial­noś­ci Sprzeda­jącego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodek­su cywilnego. Klient może sko­rzys­tać, według swo­jego wyboru, z uprawnień gwaran­cyjnych bezpośred­nio u gwaran­ta (pro­du­cen­ta lub dys­try­b­u­to­ra) lub z uprawnień przysługu­ją­cych mu od sprzedaw­cy z tytułu rękojmi.

Gwaranc­ja

 1. Gwaranc­ja jest udzielana przez pro­du­cen­ta lub dys­try­b­u­to­ra danego towaru. W przy­pad­ku udzie­le­nia gwarancji odpowiedzial­ność wobec kon­sumen­ta (naby­w­cy towaru) ponosi udziela­ją­cy gwarancji, zwany gwarantem.

 2. W przy­pad­ku woli sko­rzys­ta­nia z uprawnień wynika­ją­cych z udzielonej gwarancji klient powinien zwró­cić się bezpośred­nio do gwaran­ta. Może jed­nak zwró­cić się do sprzedaw­cy, który ofer­u­je pośred­nicze­nie. Sprzedaw­ca zapew­nia, że dołoży wszel­kich starań aby pomóc w pozy­ty­wnym rozstrzyg­nię­ciu reklamacji. 

 3. Rekla­mację moż­na zgłosić mailem na adres podany w danych sprzedaw­cy. Należy podać: datę i numer zamówienia, powód rekla­macji oraz wskazać że klient chce sko­rzys­tać z uprawnień gwarancyjnych 

 4. Kole­jne etapy pro­ce­su obsłu­gi rekla­macji są uzgad­ni­ane z klien­tem na bieżą­co i zależą od specy­fi­ki danego zgłoszenia rekla­ma­cyjnego. Klient może zostać popros­zony o zwrot przed­mio­tu reklamacji 

 5. W przy­pad­ku sko­rzys­ta­nia z pośred­nict­wa sprzedaw­cy w pro­ce­durze gwaran­cyjnej, sprzedaw­ca zobow­iązu­je się do przekaza­nia towaru gwaran­towi w ter­minie 3 dni roboczych od dnia otrzy­ma­nia towaru od klienta.

 6. Cały pro­ces prze­biegu rekla­macji i korzys­ta­nia z gwarancji jest mon­i­torowany przez sprzedaw­cę, który infor­mu­je klien­ta o postę­pach drogą elek­tron­iczną i bez zbęd­nej zwłoki.

Ręko­jmia

 1. Sprzedaw­ca odpowia­da z tytułu ręko­j­mi, na zasadach określonych w praw­ie, jeżeli wada fizy­cz­na zostanie stwierd­zona przed upły­wem dwóch lat od dnia wyda­nia rzeczy Klientowi.

 2. W przy­pad­ku woli sko­rzys­ta­nia z uprawnień wynika­ją­cych z udzielonej ręko­j­mi klient zwraca się do sprzedaw­cy, drogą mailową, na wskazany w danych sprzedaw­cy adres.

 3. Rekla­mację moż­na zgłosić mailem na adres podany w danych sprzedaw­cy. Należy podać: datę i numer zamówienia, powód rekla­macji oraz wskazać że klient chce sko­rzys­tać z uprawnień wynika­ją­cych z rękojmi.

 4. Kole­jne etapy pro­ce­su obsłu­gi rekla­macji są uzgad­ni­ane z klien­tem na bieżą­co i zależą od specy­fi­ki danego zgłoszenia rekla­ma­cyjnego. Klient może zostać popros­zony o zwrot przed­mio­tu reklamacji 

 5. Cały pro­ces prze­biegu rekla­macji i korzys­ta­nia z gwarancji jest mon­i­torowany przez sprzedaw­cę, który infor­mu­je klien­ta o postę­pach drogą elek­tron­iczną i bez zbęd­nej zwłoki.

 

W sprawach nieureg­u­lowanych niniejszym reg­u­laminem mają zas­tosowanie właś­ci­we przepisy prawa.