woskowania łańcucha

Czy wiesz, że w trak­cie jed­nej min­u­ty pra­cy łańcucha rowerowego, smarowa­nia wyma­ga około dwieś­cie tysię­cy elementów? 

Ta licz­ba pokazu­je jak ważny dla jakoś­ci pra­cy i żywot­noś­ci naszego napę­du jest rodzaj smaru, meto­da aplikacji i częs­totli­wość jego nakłada­nia. Sposób w jaki najlep­si zawod­ni­cy różnych dyscy­plin dba­ją o swój sprzęt – oso­biś­cie lub we współpra­cy z mechanika­mi – częs­to decy­du­je o koń­cowym sukce­sie lub porażce. W sporcie ama­torskim, gdzie sami sobie jesteśmy spon­so­ra­mi, czas poświę­cony na właś­ci­we przy­go­towanie sprzę­tu przekła­da się na przy­jem­ność z jego użytkowa­nia i ilość pieniędzy, które wyda­je­my na jego utrzy­manie. Co gdy­byś mógł wydłużyć żywot­ność swo­jego napę­du nawet pię­ciokrot­nie? Brz­mi niewiary­god­nie? Przeczy­taj czym jest sztu­ka woskowa­nia łańcucha i sam zde­cy­duj czy warto się jej nauczyć.

Dla kogo woskowanie?

Każdy może zgłębić tajni­ki sztu­ki woskowa­nia łańcucha rowerowego. Nie ma żad­nych ograniczeń ani przeciwskazań.

Lubisz dbać o swój row­er a właś­ci­we przy­go­towanie sprzę­tu jest tak samo ważne jak jeżdże­nie? Uwiel­bi­asz cieszyć się ide­al­ną pracą swo­jej maszyny? Naucz się sztu­ki woskowa­nia łańcucha – o ile już nie jesteś w niej mis­trzem. Właś­ci­wie wyko­nany pro­ces będzie dla Ciebie źródłem przy­jem­noś­ci i powo­dem do dumy! Już nigdy nie wró­cisz do wcześniejszych metod. 

WAŻNE!

NanoWax zapew­nia 100% ochronę napę­du. Nie należy uży­wać innych środ­ków smarnych np. ole­jków do łańcucha.

NanoWax- wosk stały

Skład naszego wosku został dobrany i sprawd­zony pod kątem zwięk­szonych wyma­gań napędów row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym sil­nikiem gdzie wszys­tkie obiąże­nia są przenos­zone na koło właśnie poprzez napęd. Jeżeli sprawdza się w elek­trykach to sprawdzi się w każdym innym row­erze. Dzię­ki połącze­niu trady­cyjnej, najczyst­szej parafiny i nowoczes­nych, uszla­chet­ni­a­ją­cych nano skład­ników, wol­niej się zuży­wa i wytrzy­mu­je więk­sze obciąże­nia niż czys­ta para­fi­na.  Każ­da por­c­ja wosku jest ręcznie przy­go­towywana z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci. Dzię­ki temu jesteśmy pewni, że ilość poszczegól­nych skład­ników w każdej paczce jest zawsze taka sama. Zachowanie właś­ci­wych pro­por­cji ma kluc­zowe znacze­nie dla wyda­jnoś­ci gotowego wosku.

Proces woskowania

Pro­ces woskowa­nia skła­da się trzech etapów. Wykon­aj je praw­idłowo a zawsze osiąg­niesz oczeki­wany rezul­tat – per­fek­cyjnie przy­go­towany łańcuch. Tu nie ma dro­gi na skró­ty. Przestrze­gaj poniższych instrukcji a w krótkim cza­sie zosta­niesz mis­trzem woskowania.

przygotowanie
łańcucha

Jak przy­go­tować nowy łańcuch do pier­wszego woskowania?

Poprawne woskowanie

Jak praw­idłowo przeprowadz­ić woskowanie?

powtórne woskowanie

Jak ponown­ie przy­go­tować łańcuch do woskowania?

NanoWax — wosk w płynie

Recep­tura pro­duk­tu opar­ta o mieszaniny stałych parafin, składa­ją­cych się z łańcu­chowych węglowodor­ów nasy­conych od 16 do 48 atom­ów węgla w cząsteczce. Doskon­ałe właś­ci­woś­ci smarne parafin połączyliśmy z nat­u­ral­ny­mi nieor­gan­iczny­mi cząsteczka­mi ceram­iczny­mi o bard­zo drob­nym uziarnie­niu, dochodzą­cym do kilku mikrometrów, w celu opty­mal­iza­cji tar­cia stalowych ele­men­tów łańcuch rowerowego.Zas­tosowany dodatek PTFE,  w odpowied­niej iloś­ci, został niezmiernie dokład­nie dobrany, w celu wydłuże­nia  w cza­sie właś­ci­woś­ci smarnych preparatu. Min­i­mal­izu­je tar­cie co przekła­da się na najm­niejsze straty energii dzię­ki czemu wyda­jność pedałowa­nia jest możli­wie jak najwięk­sza. Nie klei się do niego brud, dzię­ki czemu nasz napęd dzi­ała ide­al­nie a jego żywot­ność może ulec wydłuże­niu nawet pię­ciokrot­nie w porów­na­niu do zwykłego smaru. 

Proces woskowania

Pro­ces woskowa­nia skła­da się trzech etapów. Wykon­aj je praw­idłowo, a zawsze osiąg­niesz oczeki­wany rezul­tat – per­fek­cyjnie przy­go­towany łańcuch. Przestrze­gaj poniższych instrukcji, a w krótkim cza­sie zosta­niesz mis­trzem woskowania.

przygotowanie
łańcucha

Jak przy­go­tować nowy łańcuch do pier­wszego woskowania?

Woskowanie łańcucha

Woskowanie Nano Wax w płynie, pier­wsze i kole­jne woskowania.

NanoWax — wosk do linek

Smar do linek NanoWax jak wszys­tkie masze pro­duk­ty opar­liśmy na mieszance parafi­nowej.
Struk­tu­ra pro­duk­tu została odpowied­nio zmody­fikowana w celu ide­al­nej pen­e­tracji nie tylko na powierzch­ni lin­ki, ale pomiędzy jej splo­ty drutów, zabez­piecza­jąc całą linkę przed prze­dostawaniem się wody, pyłu, czyli czyn­ników, które są powo­dem rdzewienia, czy prze­tarć. W odróżnie­niu od preparatów opar­tych na kom­po­nen­tach ole­jowych, które mają ten­dencję do spły­wa­nia w pancerzu ochron­nym, powodu­jąc spadek właś­ci­woś­ci zabez­piecza­ją­cych na odcinkach linek, w pro­duk­cie NanoWax został ten prob­lem wye­lim­i­nowany, co pozwala na ochronę lin­ki na całej jej dłu­goś­ci, bez wzglę­du na warun­ki pogodowe i przedłuża­jąc jej żywotność.