Nano Wax — Wosk do linek

39,00 

Nano Wax — wosk do linek

Wosk do linek NanoWax, jak wszys­tkie masze pro­duk­ty, opar­liśmy na mieszance parafi­nowej. Skład wosku zapew­nia ide­al­ną pen­e­trację nie tylko na powierzch­ni lin­ki, ale także pomiędzy splota­mi, zabez­piecza­jąc całość przed wodą i pyłem, główny­mi czyn­nika­mi powodu­ją­cy­mi rdzewie­nie, przetarcia.
W odróżnie­niu od preparatów opar­tych na kom­po­nen­tach ole­jowych, które mają ten­dencję do spły­wa­nia, powodu­jąc spadek właś­ci­woś­ci zabez­piecza­ją­cych na odcinkach linek, w pro­duk­cie NanoWax prob­lem został wye­lim­i­nowany. Lin­ka jest chro­niona na całej dłu­goś­ci, nieza­leżnie od warunk­ów pogodowych. Dzię­ki temu zawsze może­my się cieszyć jak najlep­szą pracą prz­erzut­ki / hamul­ców i min­i­mal­i­zować ryzyko awarii.

 

Na stanie

SKU: 100–1 Kat­e­go­ria: Tag:

DLACZEGO NASZ WOSK

  • Skład naszego wosku został dobrany i sprawd­zony pod kątem zwięk­szonych wyma­gań napędów row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym sil­nikiem gdzie wszys­tkie obiąże­nia są przenos­zone na koło właśnie poprzez napęd. Jeżeli sprawdza się w elek­trykach to sprawdzi się w każdym innym row­erze. 
  • Dzię­ki połącze­niu trady­cyjnej, najczyst­szej parafiny i nowoczes­nych, uszla­chet­ni­a­ją­cych nano skład­ników, wol­niej się zuży­wa i wytrzy­mu­je więk­sze obciąże­nia niż czys­ta para­fi­na. 
  • Każ­da por­c­ja wosku jest ręcznie przy­go­towywana z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci. Dzię­ki temu jesteśmy pewni, że ilość poszczegól­nych skład­ników w każdym opakowa­niu jest zawsze taka sama. Zachowanie właś­ci­wych pro­por­cji ma kluc­zowe znacze­nie dla wyda­jnoś­ci gotowego wosku. 
  • NanoWax pow­sta­je tylko w jed­nym miejs­cu na zie­mi. To zapew­nia pełną kon­trolę pro­ce­su pro­dukcji 

Informacje dodatkowe

Waga 0,015 kg
Wymi­ary 25 × 25 × 10 cm