Nano Wax Racing Chain (KMC 9 rzędowy)

199,00 

Opty­mal­iza­c­ja łańcucha to kilkue­tapowy pro­ces w wyniku którego otrzy­mu­jesz pro­fesjon­al­nie nawoskowany łańcuch. Zaczy­nasz od dostar­czenia nam łańcucha lub wyboru dowol­nego łańcucha dostęp­nego w sieci — jeżeli masz wąt­pli­woś­ci to służymy radą w doborze łańcucha odpowied­niego dla Ciebie. Łańcuch zosta­je przez nas sprawd­zony — usuwamy mechan­iczne niedoskon­ałoś­ci powodu­jące dodatkowe tar­cie i opory. Następ­nie pozby­wamy się fir­mowego smaru i zabrudzeń pow­stałych w pro­ce­sie pro­dukcji po czym odtłuszcza­my go. Tak przy­go­towany łańcuch kąpiemy w Nanowax pod­grzanym do odpowied­niej tem­per­atu­ry. Na koniec apliku­je­my dodatkowy teflon®. Nanowax Rac­ing Chain w zależnoś­ci od warunk­ów użytkowa­nia oraz typu roweru będzie spra­wował się opty­mal­nie przez 300–600 km. Po tym cza­sie jego wyda­jność zacznie lekko spadać (ale cały czas będzie wyższa niż w trady­cyjnie smarowanych łańcuchach) co poz­nasz po wzras­ta­jącej głośnoś­ci pracu­jącego napę­du. Ponieważ Twój łańcuch został opty­mal­nie przy­go­towany to ter­az wystar­czy stosować Nanowax w płynie w celu utrzy­ma­nia zwięk­szonej efek­ty­wnoś­ci i niższego zuży­cia łańcucha.

Kon­takt z ser­wisem tel. 782 580 282

Wosk aplikowany pod ciśnie­niem, Stan­dar­d­owo NRC ma 116 ogniw, ale może­my go skró­cić do odpowied­niej dłu­goś­ci, dzię­ki czemu zain­stalu­jesz go samodziel­nie bez żad­nych narzędzi. 

SKU: 300–1‑1–1‑1–1 Kat­e­go­ria: Tag:

DLACZEGO NASZ WOSK

  • Skład naszego wosku został dobrany i sprawd­zony pod kątem zwięk­szonych wyma­gań napędów row­erów elek­trycznych z cen­tral­nym sil­nikiem gdzie wszys­tkie obiąże­nia są przenos­zone na koło właśnie poprzez napęd. Jeżeli sprawdza się w elek­trykach to sprawdzi się w każdym innym rowerze.
  • Dzię­ki połącze­niu trady­cyjnej, najczyst­szej parafiny i nowoczes­nych, uszla­chet­ni­a­ją­cych nano skład­ników, wol­niej się zuży­wa i wytrzy­mu­je więk­sze obciąże­nia niż czys­ta parafina.
  •  Każ­da por­c­ja wosku jest ręcznie przy­go­towywana z zachowaniem najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci. Dzię­ki temu jesteśmy pewni, że ilość poszczegól­nych skład­ników w każdym opakowa­niu jest zawsze taka sama. Zachowanie właś­ci­wych pro­por­cji ma kluc­zowe znacze­nie dla wyda­jnoś­ci gotowego wosku.
  • NanoWax pow­sta­je tylko w jed­nym miejs­cu na zie­mi. To zapew­nia pełną kon­trolę pro­ce­su produkcji
  • Sto­su­jąc NanoWax i metodę jego aplikacji możesz wydłużyć żywot­ność swo­jego napę­du nawet kilkukrot­nie. Dzię­ki temu oszczędzisz pieniądze i czas.
  • Sztu­ka woskowa­nia łańcucha może być dla wielu bard­zo satys­fakcjonu­ją­cym zajęciem.

Informacje dodatkowe

Waga 1,3 kg
Wymi­ary 25 × 25 × 10 cm